جهت ثبت شکایات همه روزه می توانید با تلفن ۰۱۱۳۵۶۵۳۵۰ تماس حاصل کرده و مورد را به کارشناس وب سایت توضیح دهید.